Stingray Valet Tray / Photo Frame

Stingray Valet Tray / Photo Frame

valet tray

dimension : 8" x 8"

photo frame

dimension : 9" x 11.5"