Stingray Valet Tray / Photo Frame

Stingray Valet Tray / Photo Frame

valet tray

dimension : 8" x 8"

photo frame 

dimension : 7" x 11.5"